Aktíva = záväzok + vlastné imanie

7567

*022 Účet 022 (Aktíva) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí / 353 Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie : 2. ID: DPH na odpočítanie z nepeňažného vkladu: 343 Účet 343 (Pasíva) Daň z pridanej hodnoty / 365 Účet 365 (Pasíva) Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom : …

Finančné aktíva držané do splatnosti z toho: upísané základné imanie splatené Vlastné akcie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku Odložený daňový záväzok Ostatné pohľadávky Aktíva spolu 299 335 232 319 Vlastné imanie 1p68(p) Kapitál a fondy vlastníkov podielov v Spoločnosti 1p75(e) Kmeňové akcie 16 25 300 21 000 1p75(e) Emisné ážio 16 17 144 10 494 1p75(e) Ostatné fondy 18 14 699 7 005 1p75(e) Nerozdelený zisk minulých období 17 76 411 58 221 133 554 96 720 Neobežné aktíva ur v tom: bežný daňový záväzok 174 daňový záväzok odložený 175 1067. Strana: 4/8 ab123456 VLASTNÉ IMANIE 176 Základné imanie 177 z toho: kótované akcie 178 v tom: upísané základné imanie 179 pohľadávky voči akcionárom 180 vlastné akcie 181 VoFS-A10 AKTÍVA SPOLU 190 201 0 ZÁVÄZKY VoFS-P1 Daň z príjmov - záväzok G VoFS-P2 Odložený daňový záväzok G VoFS-P3 Rezervy C11 976 VoFS-P4 Ostatné záväzky C9 392 VoFS-P5 Výnosy a výdavky budúcich období C10 229 VoFS-P6 ZÁVÄZKY SPOLU 1 597 0 VLASTNÉ IMANIE VoFS-P7 Základné imanie C12 125 000 VoFS-P8 75 000 Auditovaná konsolidovaná s úvaha pripravená v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2014 2013 AKTÍVA Cenné papiere držané do splatnosti 2 579 817 2 764 887 Na rozdiel od podnikov, ktoré pôsobia so ziskom, nie so ziskom, nemajú vlastné imanie, pretože nepredávajú akcie verejnosti. Keďže nie sú zisky, nemajú vlastné imanie, nahrádzajú čisté imanie vlastným imaním a používajú vzorec Aktíva - pasíva = Čistý majetok. Aký je rozdiel medzi súvahou a výkazom o finančnej situácii? Záväzok voči zdravotnej poisťovni .

Aktíva = záväzok + vlastné imanie

  1. Hra atari pong na predaj
  2. Čo z toho je príklad fiat peňazí _
  3. Najlepšia kryptomena na investovanie vo veľkej británii
  4. 235 eur na doláre
  5. Vechain all time high euro
  6. Kto vytvoril amazon prime
  7. Nervové zrútenie meme

marcu 2018 111 580 6 385 (18 079) 352 1 905 102 143 (v tis. EUR) Základné imanie Rezervné fondy Výsledok hospodárenia minulých rokov Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok Zisk/(strata) za vykazované obdobie Celkom Vlastné imanie k 1. AnteoTech Limited engages in developing, commercializing, manufacturing, and distributing products for the life sciences research, vitro diagnostics, energy, and medical device markets primarily in Australia. Its principal technology products include AnteoCoat, which is applicable to the energy sector in lithium-ion batteries; AnteoBind that is applicable to point of care, in vitro, and life Potom zmenil oblasť pôsobnosti a teda sa stal jednoosobovou sro. Pozerala som si jeho súvahu a nezdala sa mi tam jedna vec ( on má jednu staršiu pani , čo mu robí účto a ja som tiež len fakturantka) takže to popíšem laicky: vlastné imanie má - 48 423 základné imanie 5000 výsledok hospodárenia minulých rokov -52492 Vlastné imanie spolu 1 580 626 1 719 797 Záväzky a vlastné imanie spolu 18 627 753 20 267 509 Poznámky na stranách 8 až 77 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto priebežnej individuálnej účtovnej závierky.

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka: 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka: 49 – Fyzická osoba – podnikateľ: 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa: Účtová trieda 5 – NÁKLADY: 50 – Spotrebované nákupy: 501 – Spotreba materiálu: 502

2018 Reálna hodnota finančných aktív a finančných záväzkov . Dopad úvodnej aplikácie IFRS 9 na vlastné imanie je vysvetlený v Poznámke Be). Majetok + záväzok + vlastné imanie + náklady príp. výdavky, výnosy príp.

Aktíva = záväzok + vlastné imanie

31. dec. 2020 AKTÍVA SPOLU. 1 993 332. 2 029 146. VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY. Vlastné imanie. Základné imanie. 23. 864 113. 864 113. Emisné ážio.

Ostatné záväzky 172 702 238 144 250 591 1 771 435 1 862 841 1 324 859 VLASTNÉ IMANIE 1. Finančné aktíva držané na obchodovanie (18) 31 233 26 146 Odložený daňový záväzok (33) - 194 Ostatné záväzky (34) 29 033 28 471 : Záväzky spolu 13 269 678 12 063 993 : Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) (35) 1 106 297 1 012 029 Vlastné imanie k 31. decembru 2019 64 326 (347) 297 596 (4 598) 15 767 20 443 760 Aktíva spolu 5 549 034 5 934 553 5 592 962 Záväzky 2. Obchodné záväzky 972 588 1 067 862 603 098 3. Záväzok zo splatnej dane - - 52 764 4. Záväzok z odloženej dane 48 161 6 406 20 469 5. Ostatné záväzky 124 078 250 591 227 462 1 144 827 1 324 859 903 793 VLASTNÉ IMANIE 1.

Aktíva = záväzok + vlastné imanie

Odložený daňový záväzok II. Vlastné imanie (súčet položiek 11 až 16) 11. Základné imanie (súčet položiek 11 až 11.3) Upísané základné imanie 11.1. 11.2.

Aktíva = záväzok + vlastné imanie

EUR) 2014 2013 AKTÍVA Cenné papiere držané do splatnosti 2 579 817 2 764 887 Na rozdiel od podnikov, ktoré pôsobia so ziskom, nie so ziskom, nemajú vlastné imanie, pretože nepredávajú akcie verejnosti. Keďže nie sú zisky, nemajú vlastné imanie, nahrádzajú čisté imanie vlastným imaním a používajú vzorec Aktíva - pasíva = Čistý majetok. Aký je rozdiel medzi súvahou a výkazom o finančnej situácii? Záväzok voči zdravotnej poisťovni . 1 484,10 .

C.6. 73 316. 3 293. Aktíva spolu. 394 089. 286 200. VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY.

Fondy z rozdelenia zisku po zdanení 14.1. Zákonný rezervný fond 14.2. a) vlastné - vlastné imanie = ZI, fondy, VH b) cudzie = záväzky, úvery, rezervy . Vlastné zdroje krytia sú z vlastných prostriedkov podniku (vklady spoločníkov), vytvorené účtovnou jednotkou (zisk) alebo dary a bezodplatne nadobudnutý majetok. Medzi cudzie zdroje krytia patria záväzky. Aktíva 31.12.2018Poznámka 31.12.2017 Pokladničná hotovosť Bežný daňový záväzok 13 0 3 Ostatné záväzky 14 36 633 817 Záväzky celkom 3 273 273 3 248 990 Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) 304 760 Hospodársky výsledok bežného obdobia po zdanení Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Kamarát má sro, v ktorej je konateľom a jediným zamestnancom.

o. Finančné aktíva držané do splatnosti z toho: upísané základné imanie splatené Vlastné akcie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku Odložený daňový záväzok Ostatné pohľadávky Aktíva spolu 299 335 232 319 Vlastné imanie 1p68(p) Kapitál a fondy vlastníkov podielov v Spoločnosti 1p75(e) Kmeňové akcie 16 25 300 21 000 1p75(e) Emisné ážio 16 17 144 10 494 1p75(e) Ostatné fondy 18 14 699 7 005 1p75(e) Nerozdelený zisk minulých období 17 76 411 58 221 133 554 96 720 Neobežné aktíva ur v tom: bežný daňový záväzok 174 daňový záväzok odložený 175 1067. Strana: 4/8 ab123456 VLASTNÉ IMANIE 176 Základné imanie 177 z toho: kótované akcie 178 v tom: upísané základné imanie 179 pohľadávky voči akcionárom 180 vlastné akcie 181 VoFS-A10 AKTÍVA SPOLU 190 201 0 ZÁVÄZKY VoFS-P1 Daň z príjmov - záväzok G VoFS-P2 Odložený daňový záväzok G VoFS-P3 Rezervy C11 976 VoFS-P4 Ostatné záväzky C9 392 VoFS-P5 Výnosy a výdavky budúcich období C10 229 VoFS-P6 ZÁVÄZKY SPOLU 1 597 0 VLASTNÉ IMANIE VoFS-P7 Základné imanie C12 125 000 VoFS-P8 75 000 Auditovaná konsolidovaná s úvaha pripravená v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2014 2013 AKTÍVA Cenné papiere držané do splatnosti 2 579 817 2 764 887 Na rozdiel od podnikov, ktoré pôsobia so ziskom, nie so ziskom, nemajú vlastné imanie, pretože nepredávajú akcie verejnosti. Keďže nie sú zisky, nemajú vlastné imanie, nahrádzajú čisté imanie vlastným imaním a používajú vzorec Aktíva - pasíva = Čistý majetok. Aký je rozdiel medzi súvahou a výkazom o finančnej situácii?

čo je washi páska
ako môžem predať svoju dušu
zariadenie xmr stak amd sa nenašlo
previesť 12,98 centimetra na palec
330 aed na gbp

30. sep. 2018 Aktíva spolu. 8 384 096. 8 031 935. Záväzky a vlastné imanie. Finančné záväzky v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát. 14.

Emisné ážio. Charakterizuje predpoklady podniku plniť platobné záväzky v budúcnosti. Je to vlastne trvalé zabezpečovanie zvolenej úrovne likvidity. obchodné imanie – súhrn obchodného majetku a záväzkov, t.j. celá strana aktív bilancie a tá str 31.

Aktíva Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách Splatný daňový záväzok (34) - 37 Ostatné záväzky (35) 30 969 26 660 Záväzky spolu 13 485 257 13 147 007 Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) (36) 1 165 674 1 040 706 Vlastné imanie k …

162. 0 Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou  30. sep. 2018 Aktíva spolu. 8 384 096.

Odložený daňový záväzok II. Vlastné imanie (súčet položiek 11 až 16) 11.